Chuyên mục: Về Hình Sự

BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH(BỘ LUẬT NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 01/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 […]